Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ TÀRRACO FOTOGRAFIA

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili

Article 1

Amb la denominació Associació Tàrraco Fotografia, es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2

Els fins de l’associació són:

 1. Agrupar tots els aficionats a la fotografia, així com aquelles persones interessades en la matèria i que siguin considerades amb condicions de pertànyer a l’associació per l’òrgan de representació.
 2. Estudiar, promocionar, desenvolupar i potenciar la fotografia, per les seves rellevàncies històrica i científica, per tractar-se d’un fet cultural i document social.
 3. Trobar fórmules creatives per desenvolupar activitats i esdeveniments que ens permetin aprofundir molt més en el sentit artístic de la fotografia.
 4. Potenciar l’originalitat, el suport, l’intercanvi entre socis, aficionats i professionals del sector fotogràfic. Reunir assidus, professionals de la fotografia, units per un afany d’aprendre, d’ensenyar.
 5. Crea un grup estable, obert i multicultural on poder donar curs a la creativitat artística, on poder fer amics, organitzar viatges fotogràfics, tallers, xerrades i exposicions.
 6. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
a- Promoció, organització i creació de cursos, concursos, fòrums, exposicions, publicacions i pràctiques d’estudi i laboratori digital.
b- Potenciar la relació de la fotografia amb altres formes de creació artística i de producció del coneixement tant social com universitari.
c- Desenvolupar la participació en seminaris, congressos, xerrades i en qualsevol altra activitat que serveixi per incrementar l’afició a la fotografia, en tota classe d’àmbits i condicions socials.

Queda exclòs tot ànim de lucre.

Article 3

 1. La direcció de la seu social és Illes Medes, 2, Reus, Tarragona 43206 Espanya.
 2. Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen a la província de Tarragona.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions

Article 1

Poden formar part de l’associació totes les persones físiques i jurídiques que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats. La condició de soci ha de ser congruent amb la denominació i les finalitats de l’associació.

Pel que fa a les persones físiques:

 1. Cal estar capacitat legalment.
 2. Si són menors d’edats compreses entre els 14 i els 18 anys i no estan emancipats, necessiten el consentiment dels pares o tutors per ser socis de ple dret, sense dret de vot a les assemblees generals, i no poden ser elegits membres de la Junta Directiva.
 3. Els menors de 14 anys no poden ser socis.

Respecte a les persones jurídiques privades i públiques:

 1. La sol·licitud d’ingrés ha de ser acordada per l’òrgan competent.
 2. Les normes per les quals es regula la persona jurídica en qüestió no han d’excloure la possibilitat de formar part d’una associació.

Per integrar-se a una associació cal presentar una sol·licitud per escrit a la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre la petició en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà a l’assemblea general més immediata.

Article 2

Són drets dels membres de l’associació:
 1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.
 2. Elegir o ser elegits pels llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
 3. Exercir la representació que se’ls hi confereixi en cada cas.
 4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 5. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva o dels mandataris / àries de l’associació.
 6. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 7. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
 8. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.
 9. Formar part dels grups de treball.
 10. Tindre un exemplar dels estatuts.
 11. Consultar els llibres de l’associació.
Article 3

Són deures dels membres de l’associació:
 1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per assolir-les.
 2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb aquests.
 3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.
Article 4

Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
 1. Que ho decideixi la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva decisió a la Junta Directiva.
 2. No satisfer les quotes fixades.
 3. No complir les obligacions estatutàries.
 4. Defunció o incapacitat legal del soci.

Article 5

 1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.
 3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 6

L’Assemblea General té les facultats següents:
a- Modificar els estatuts.
b- Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar l’activitat.
c- Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, com també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d- Acordar la dissolució de l’associació. e-Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f- Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g- Aprovar el reglament de règim interior.
h- Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
i- Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les baixes d’associats i associades per una raó diferent de la separació definitiva.
j- Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 7

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre Gener i Desembre, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·licita un 10% dels associats; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins d’un termini de trenta dies a comptar des de la sol·licitud.

Article 8

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili o un correu electrònic que
 3. consti en la relació actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
 4. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’associació. En cas d’absència l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el / la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari / ària qui ocupi aquest càrrec a la Junta Directiva.
 5. El secretari o la secretària redactarà l’acta de cada reunió, que han de signar juntament amb el president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.

Al començament de cada reunió de l’Assemblea General es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, l’acta i qualsevol altra documentació ha d’estar a disposició dels socis i sòcies al local social.

Article 9

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament, sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% dels associats / ades poden sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més punts a tractar. En el cas que ja s’hagi convocat l’Assemblea, poden fer-ho dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data en què aquest òrgan s’ha de reunir. L’assemblea únicament pot adoptar acords respecte als punts inclosos en l’ordre del dia, llevat que s’hagi constituït amb caràcter universal o que els acords es refereixin a la convocatòria d’una nova assemblea general.

Article 10

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 2. Per adoptar acords sobre la modificació dels estatuts, la dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una ja existent, i la disposició o alienació de béns, es requereix una majoria qualificada dels associats / ades presents o representats (els vots afirmatius superen la meitat dels emesos). En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es fa per acord de la majoria simple o relativa dels socis i sòcies presents o representats (més vots a favor que en contra).
 3. Les candidatures que es presenten formalment tenen dret a una còpia de la llista dels socis i sòcies i dels seus domicilis i adreces de correu electrònic, sempre que els associats ho autoritzin expressament.
Capítol III. La Junta Directiva

Article 1

 1. La Junta Directiva dirigeix, administra i representa l’associació. Componen aquest òrgan el president / a, el vicepresident / a, el secretari / ària, el tresorer / a i els / les tres vocals.
 2. L’elecció dels membres de la Junta Directiva, que han de ser associats, es fa per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec
 3. La composició de la Junta Directiva pot ser diferent, però ha de constar necessàriament d’un mínim de tres membres, entre els quals hi ha d’haver un president / a, un secretari / ària i un tresorer / a.
 4. El nomenament i el cessament dels càrrecs s’han de comunicar al Registre d’Associacions mitjançant un certificat, emès pel secretari / ària sortint amb el vistiplau del president / a sortint, que ha d’incloure també l’acceptació del nou president / ai del nou secretari / ària.
 5. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec gratuïtament.

Article 2

 1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de dos anys, sense perjudici que puguin ser reelegits, màxim dos mandats consecutius.
 2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenir-se per:
  • mort o declaració d’absència, en el cas de les persones físiques, o extinció en el cas de les jurídiques
  • renúncia notificada a l’òrgan de govern de separació acordada per l’assemblea general i qualsevol altra que estableixin la llei o els estatuts.
 3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 3

La Junta Directiva té les facultats següents:
a- Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi. b- Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.
c- Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
d- Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que els membres de l’associació han de satisfer.
e- Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
f- Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g- Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h- Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
i- Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j- Nomenar els responsables de cada grup de treball.
k- Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:
– Subvencions i altres ajuts. – Ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència, comunicació i divulgació.
l- Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.
m- Qualsevol altra facultat que no sigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.

Article 4

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president / a o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, que en cap cas pot ser inferior a una vegada cada trimestre.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui, amb aquest caràcter, el president / a o bé si ho sol·licita un terç dels membres que la componen.

Article 5

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un dels seus membres.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president / a o del secretari / ària o de les persones que els substitueixin hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 6

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball sempre amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un estudiant o diversos associats per exercir la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportunes en cada cas.
Article 7

Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari / ària i el president / a. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva s’haurà de llegir l’acta de la sessió anterior per ser aprovada si s’escau.

Capítol IV. La presidència i la vicepresidència

Article 1

 1. Són pròpies del president / a les funcions següents:

a- Dirigir i representar legalment l’associació, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
b- Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
c- Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat.
d- Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
e- Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari / ària de l’associació.
f- Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
g- El president / a és substituït, en cas d’absència o malaltia, pel vicepresident / a si hi ha o el / la vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol V. La tresoreria i la secretaria

Article 1

El tresorer / a té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar, com a mínim, un llibre de caixa i un de banc. Abonar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president / a.
Article 2

El secretari / ària ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar els certificats. Control del llibre de registre de socis i sòcies.

Article 3

Els membres de l’associació poden formar grups de treball i comissions presentant una proposta amb les activitats que volen dur a terme a la Junta Directiva, proposta que la Junta estudiarà i autoritzarà o no segons el cas. El representant de cada comissió o grup haurà de presentar un cop al mes un informe detallat de les seves actuacions a la Junta Directiva.

Capítol VI. El règim econòmic

Article 1

Aquesta associació no té patrimoni fundacional.

Article 2

Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a- les quotes que fixa l’Assemblea General per als associats
b- les subvencions oficials o particulars
c- les donacions, les herències o els llegats
d- les rendes del mateix patrimoni o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se

Article 3

Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. La Junta Directiva pot pagar una derrama inicial per adequar la seu central a l’associació. Aquesta derrama inicial serà liquidada el més aviat possible per l’associació mitjançant alguna activitat especialitzada, donacions, aportacions o altres activitats. Així com regular i igualar el tipus de quota inicial a la resta de socis. L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals o anuals segons el que disposi la Junta Directiva així com quotes extraordinàries. L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.

Article 4

En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president / a, el tresorer / a i el secretari / ària. Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser la del tresorer / a o bé la del president / a.

Capítol VII. El règim disciplinari

Article 1

L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis i sòcies. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’associació, segons el que estableixi el reglament intern. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies, la Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva, l’adopta aquest òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.

Capítol VIII. La dissolució

Article 1

L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinària expressament per a aquest fi.

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures necessàries tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.
Reus, 27 de DESEMBRE de 2010